Sektionen för kemi erbjuder en ingång direkt in i arbetslivet

Uppsala universitet satsar helt igenom på att vara heltäckande och kompletta i utbildningsutbudet. Detta gäller inte minst för sektionen för kemi, som ligger under Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Inom utbildningsverksamheten och forskningen täcks samtliga av kemins delområden upp, från grundläggande nivå till tillämpad, från kvantkemi till biokemi, från ren kemi till tvärvetenskapliga projekt.

Kemin utgör ett av framtidens viktigaste områden, framförallt med tanke på klimatdebatten och en ökad diskussion kring den hållbara utvecklingen. Sektionen för kemi är uppdelad i de fyra institutionerna biokemi och organisk kemi, fotokemi och molekylär vetenskap, fysikalisk och analytisk kemi, samt materialkemi.

För få studenter
Inom kemiområdet finns det över lag alltför få studenter i Sverige och hela Europa. Uppsala universitet står för den största kemiutbildningen i Sverige, och har även flest studenter här. Trots detta strävar universitetet efter att rekrytera fler, många fler. Man är bl.a. ute på skolor och informerar om framtidsutsikterna och de många möjligheter som finns inom kemin, där allt från bioenergi och materialteknik till läkemedelsframställning finns representerat.
– För våra studenter finns egentligen oändliga möjligheter ute i näringslivet. Kemin spelar en stor roll inom i princip alla industrier, vilket medför att i stort sett alla våra studenter får arbete direkt efter utbildningen, berättar Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi och sektionsdekanus för kemi.

Kemins år
2011 förväntas bli kemins år, med tanke på de omstruktureringar som redan satts i omlopp. Kemin kommer att få mer uppmärksamhet både nationellt och globalt. Uppsala är redan idag en av världens främsta aktörer när det gäller forskning inom kemins olika områden. Man är bl.a. framstående inom bl.a. nanoteknologi, ett område som knyter kemin med fysiken.
– Vi har satsat på en bred kompetens även inom forskningen, där vi idag bedriver projekt med anknytning till allt från teoretisk kemi till livets kemi, som handlar om bl.a. nervsystem och hjärnans substanser, förklarar Hagfeldt.

Masters – främst utländska studenter idag
De fyra institutionerna bedriver en rad olika mastersprogram inom olika områden, exempelvis förnyelsebara energikällor, kemisk biologi och analytisk kemi. Här finns idag 30 masterstudenter, de flesta från utlandet. Detta understryker ytterligare behovet av fler studenter till kemin, både från Sverige och övriga världen.

Spin-offs för forskningen
Inom alla kemiinstitutioner pågår olika former av samverkan med näringslivet – från forskare som på deltid bedriver affärsutveckling i nystartade företag och spin-offs till forskningssamarbeten med internationella industriella aktörer.
– För att ge några exempel så samarbetar våra batteriforskare med stora företag som Volvo, Scania, Renault och Philips. Inom biokemin har forskarna etablerat företag för att identifiera och kvantifiera proteiner, Modpro AB, och för att upptäcka nya läkemedel, Beactica AB, berättar Anders Hagfeldt, som här avslutar med några ord om solcellsforskningen:
– Här samarbetar vi bland annat med det tyska kemiföretaget BASF SE. Den här typen av verksamheter ökar och är ett väldigt viktigt och spännande inslag inom vår kemiforskning.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind


Utbildning SNL 2010-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-1

Huvudtema: Utbildning
Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Back to top