Gestalt Akademin utvecklar multinationella företag

Gestalt Akademin i Skandinavien är en ideell stiftelse och Sveriges enda leverantör av utbildning inom både psykoterapi och organisationsutveckling grundat på gestaltteori. Utbildningarna har en nära anknytning till näringslivet då man i synnerhet arbetar med utveckling inom grupper och organisationsutveckling.

Stiftelsen grundades 1976, och har de senaste 30 åren utvecklat den gestaltteoretiska praktiken, där grunderna först myntades av bland andra Fritz och Laura Perls. Gestalt är ett tyskt ord som betyder helhet, och det är just människan som helhet man arbetar med.
Gestalt Akademin ger idag psykoterapeut- och organisationsutbildning på mastersnivå vid University of Derby i England. I Sverige och Norden står man för diplomutbildningar, kortare kurser, seminarier och fortbildning. Gestalt Akademin arbetar med lärande genom upplevelsebaserad undervisning och främjar även, forskning och utveckling i gestaltteori och gestaltmetodik.

Appliceras på företag
Gestalt Akademin började med utbildning inom organisationsutveckling på 1990-talet, då gestaltteorin även visat sig vara användbar för utveckling av grupper och ledare på företag och inom olika organisationer. Näringslivet har mycket att hämta från de väletablerade gestaltteoretiska utbildningarna, som bl.a. handlar om hur människan påverkar sin egen situation, hur hon upplever sig själv och sin omgivning, samt hur hon med vetskap om detta interagerar med sin omgivning.

Utbildning av högsta kvalitet
Idag är Gestalt Akademin ackrediterad av European Association for Gestalt Therapy (EAGT), en garanti för att de utbildningar som bedrivs vid akademin håller hög kvalitet och tillämpas genom upplevelsebaserad undervisning där gestaltteorin utgör kärnan.
Det låter kanske invecklat, men att se människan som en helhet är inget nytt. Gestaltterapin är en humanistisk terapi som även delvis formats med hjälp av andra psykoterapiformer, kunskaper och tankar. Själva teorin och metoden skapades av makarna Perls samt Paul Goodman i början av 1950-talet i USA.
De olika psykoterapiformerna inklusive gestaltterapin har utvecklats mycket under åren, och har på vissa punkter närmat sig varandra. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva arbetsmetoderna och förhållningssättet inom de respektive områdena skiljer sig åt.

Visionen 2013
Under 2009 omstrukturerades utbildningsverksamheten och den fyraåriga utbildningen delades upp i två plus två år, där de första två åren är gemensamma oavsett val av inriktning. En ny organisation för fakulteten, som idag består av ca 60 personer, började utvecklas förra året och man är nu i arbete.
Visionen för 2013 är att Gestalt Akademin ska erbjuda attraktiva utbildningar för internationella företag.
– Ett stort antal företag befinner sig i omfattande förändringsprocesser idag. Vi kan bistå med unika kunskaper inom organisations- och grupputveckling. Vår främsta styrka är att vi har en solid grund att stå på i form av gestaltterapin, som bl.a. innebär att vi ser människan i sin helhet och som en viktig resurs. När man kan leda sig själv kan man också leda andra och skapa förutsättningar för positiva relationer som främjar hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Vi har en djup övertygelse om att det är själva kontakten i mötet som är avgörande för vidare samarbete, något som är oerhört viktigt då man vill knyta viktiga kontakter, säger Christel Segander, VD och programrektor, som avslutning.

Annika Gullberg
Maria Lind


Utbildning SNL 2010-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-1

Huvudtema: Utbildning
Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Back to top