Colabitoil vågar satsa på gröna bränslen

Är det rimligt att anta att Sverige kommer att kunna nå de uppsatta målen med en helt fossilfri fordonsflotta redan till år 2030? Det är nog många som ställer sig frågan i samband med att de ambitiösa målen har presenterats och en ny klimatlag precis har införts för att stötta klimatarbetet.

Transportsektorn står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige, och branschen står således för stora utmaningar när de tuffa klimatmålen ska uppnås. Bränsleomställningen har hittills gått ganska långsamt, och det finns flera orsaker till det.
– För att vi tillsammans ska kunna nå klimatmålen måste det ske stora förändringar på flera håll, varav en är övergång till biodrivmedel. För att drömmen om en fossilfri fordonsflotta ska bli verklighet måste det först finnas långsiktigt hållbara beslut som stöttar investeringar i förnybart, säger Jan Nordlöf, vd på teknikutvecklingsföretaget Colabitoil.

Väntar på långsiktiga beslut
Utfasningen av fossilt beror på många olika faktorer där tillgång och efterfrågan på biodrivmedel är det centrala. Efterfrågan styrs till största delen av kostnader och där ingår även kostnader för att uppgrader a tekniken, exempelvis genom att investera i nya motorer. För många kan det vara uteslutet om det inte finns rejäla stödsystem för det, och det gäller framförallt den stora skaran mindre aktörer på marknaden såsom enmansåkerier och mindre logistikbolag.
– Drivmedelsproducenter vågar inte göra storskaliga investeringar om det inte finns långsiktiga stöd för det, påminner Jan Nordlöf. Som producent och distributör av biodrivmedel, närmare bestämt det i sina egenskaper dieselliknande rena biodrivmedlet HVO100, väntar Colabitoil på långsiktiga politiska beslut som kan stötta utvecklingen av en mer stabil marknad för biodrivmedel.
Trots att det i dagsläget finns en del frågetecken kring den nämnda långsiktigheten har Colabitoil valt att göra sin största investering någonsin genom att bygga en helt ny produktionsanläggning för HVO100, det vill säga ren HVO med ursprungsgarantier och certifierade råvaror. Palmolja är som exempel helt uteslutet i en sådan produktion.
– Än så länge går bränslebytet för långsamt, men det finns hopp om att olika faktorer ska kunna bidra till att skynda på det, fortsätter Jan Nordlöf. Vi på Colabitoil tror trots allt på en ökad efterfrågan framöver, vi vet att transportbranschen måste ställa om och att HVO då är ett bra stöd i det eftersom man inte behöver bygga om eller byta ut befintliga dieselmotorer.

Vill trappa upp produktionen
HVO kan blandas i alla konstellationer i alla dieselmotorer. Den nya anläggningen kommer i första hand att producera ren HVO, och säljas som HVO100, som företrädelsevis ska användas inom tung trafik och lokala publika stationer. Där ser man på Colabitoil att man kan göra störst skillnad. På sikt kommer produktionen förhoppningsvis att trappas upp så att bränslet räcker även till både yrkestrafik och privatmarknaden.
– När det finns ekonomiska incitament som stärker efterfrågan på HVO så kommer produktionen att kunna trappas upp, bekräftar Jan Nordlöf.
Colabitoil är nu i färd med att sätta sin nya produktionsanläggning i drift. Genom organisk tillväxt och förvärv strävar företaget vidare efter att öka sina marknadsandelar när det gäller biodrivmedel med fokus på HVO. Under året byggs ett antal nya stationer och nätverket av tankställen ska utökas via samarbetspartners. Företagets kunskapsbank fylls på kontinuerligt för att på sikt kunna nå målet om att vara marknadsledande – och därmed också bidra till att Sverige når de uppsatta klimatmålen.


Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar
Process i ständig förändring

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top