Skåne ska bli Europas mest innovativa region

Inom fem år ska Skåne vara Europas mest innovativa region. Strategin för 2020 har funnits länge och har även utvecklats i linje med EU:s innovationsstrategi för att skapa ett mer strategiskt förhållningssätt till innovation. Den globala konkurrensen medför förvisso stora utmaningar, men Sverige kan möta dessa med samlade krafter där alla regioner skapar gensvar på den nationella innovationsstrategin.

Skåne har satt ribban högt när det gäller utveckling av innovationer och entreprenörskap. Enligt Business Region Skånes vd Bodil Rosvall Jönsson var Skåne till och med före resten av Sverige med ett särpräglat arbete för att stötta innovationer, vilket sedermera resulterade i en vedertagen innovationsstrategi för 2020. Skåne ska bli bäst på innovationer, kort och gott.
– Det är många saker som ligger till grund för innovationsstrategin, bland annat undersökningar kring industrins konkurrenskraft, mångfald och matchning på arbetsmarknaden och utbildningsnivå. För att strategin ska få önskad effekt måste hela samhället stå bakom den, det vill säga akademin, offentlig verksamhet, politiker och näringslivet. Vi anser att vi har en bra grund för det här i Skåne, säger Bodil Rosvall Jönsson.

Fokus på smart specialisering
Inom ramarna för innovationsstrategin har EU riktat starkt fokus på utveckling av styrkeområden – smart specialisering. En förutsättning för att regioner ska kunna söka EU-medel för innovationsarbete är att man kan visa upp ett eller ett antal styrkeområden som utvecklas. För Skåne gäller Smarta material, Smarta hållbara städer och Personlig hälsa.
Stora internationella satsningar som forskningsanläggningarna ESS och Max IV talar för sig själva. Det är nog inte många inom näringslivet i regionen som inte är medvetna om vad som håller på att byggas upp i Lund. Här skapas ett kluster för utveckling av morgondagens smarta material och intresset för anläggningarna är globalt.
Inom området Smarta hållbara städer utvecklas kunskap, produkter, tjänster och system som ska lösa städernas utmaningar på hållbarhetsområdet. Arbetet är ett svar på globala utmaningar och grundas på forskning vid de skånska lärosätena. Det medför att regionen redan 2020 kan vara internationellt ledande i att skapa och implementera innovationer för smarta hållbara städer.
Det tredje styrkeområdet, Personlig hälsa, bygger på de stora globala utmaningarna gällande det personliga hälsoperspektivet. Här finns kunskap i Skåne som kan underbygga regionalt, nationellt och internationellt samarbete för att utveckla nya, innovativa och globalt skalbara lösningar för god hälsa, hög livskvalitet och för personligt engagemang i framtidens hälso- och sjukvård. Initiativen inom innovationsområdet skall komplettera och stödja utvecklingen inom såväl hälso- och sjukvårdssystemen som biomedicinsk forskning och innovation.

Bra för Skåne och Sverige
En gemensam strategi för kraftsamling kring innovationer är nödvändig för att Skåne ska nå de högt uppsatta målen för 2020. Den möjliggör även för en högre återbäring på de investeringar som görs i regionen, där ESS och Max IV kanske är de mest kända exemplen men där det även finns mycket annat som ökar Skånes konkurrenskraft.
– Det som är intressant här är att de investeringar som görs inte bara kommer att lyfta Skåne. De får en positiv inverkan på hela Sverige, hela norra Europa till och med. ESS är exempelvis en fråga för Sverige och avgörande för svensk konkurrenskraft inom området smarta material, säger Bodil Rosvall Jönsson.
En annan nyckelfråga är den långsiktiga kompetensförsörjningen, där det framförallt handlar om att göra regionen så attraktiv som möjligt både som boende- och verksamhetsregion för att locka kompetent arbetskraft. Det är också frågor som är tätt sammanlänkade med innovationsstrategin.

Forskninganläggningarna ESS och Max IV
Två stora forskningsanläggningar av internationellt intresse anläggs under de närmaste åren i Lund. European Spallation Source (ESS) blir ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Max IV blir en synkrotronljusanläggning i världsklass. Max IV planeras att tas i bruk 2016 och ESS 2019.


Energi & Miljö SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet ...

Back to top