Tre kommuner storsatsar på gemensam biogasanläggning

En ökad användning av biogas bidrar till en mer hållbar utveckling i Örebroregionen. Eftersom biogas inte bidrar till växthuseffekten och därmed inte påverkar klimatet är biogas det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan. I samband med att den nya biogasanläggningen i Karlskoga invigdes vid årsskiftet får regionen tillgång till stora volymer biogas och därmed en möjlighet att fasa ut fossila bränslen i större skala.

De tre kommunerna Karlskoga, Örebro och Kumla gör något unikt och ur miljösynpunkt mycket storartat genom att satsa på en gemensam biogasanläggning. Redan för tio år sedan drev det kommunägda energi och miljöbolaget i Karlskoga ett utvecklingsprojekt för miljöanpassade energilösningar. Tanken var då att bygga en anläggning för produktion av etanol av lokalt spannmål, där biogas då skulle bli en biprodukt.
Projektet resulterade förvisso inte i en etanolanläggning, men en livlig diskussion hade skapats i regionen. Det var grundläggande för att man på sikt skulle kunna bygga upp långvariga samarbeten som så småningom ledde till etableringen av den nya storskaliga biogasanläggningen på Mosserud i Karlskoga.

Kan spara 11 000 ton koldioxid
Karlskoga ligger mycket fördelaktigt i en stark logistikregion mellan Stockholm och Oslo. Ett växande behov av biogas motiverade till att de tre kommunerna valde att satsa på en samägd anläggning i det gemensamma Biogasbolaget. Samtidigt har man säkrat tillförseln av substrat inom regionen genom att ta vara på organiskt matavfall från kommunernas hushåll, samt vallgröda och naturgödsel från regionala lantbrukare.
– Anläggningen kan producera omkring fem miljoner kubikmeter biogas, vilket motsvarar ungefär fem miljoner liter bensin. Vi har räknat ut att det kan generera en besparing på cirka 11 000 ton fossil koldioxid, upplyser vd Jens Isemo, Karlskoga Energi och Miljö.
Trots imponerande statistik utgör biogas bara en del av en mer omfattande lösning för att få bukt med transportsektorns stora miljöavtryck. Jens Isemo förklarar:
– Man kan inte lösa den stora koldioxidutmaningen enbart med hjälp av biogas, men det kan vara en del av en hållbar utveckling inom transportsektorn. Speciellt med tanke på att regeringen har som mål att hela den svenska fordonsflottan ska vara fossilfri till 2030. En ökad användning av biogas är då en viktig del av det stora omställningsarbetet till förmån för förnybara energikällor och drivmedel.

Ligger steget före
Övergången till förnybart handlar enligt Jens Isemo om att ta vara på alla råvaror och resurser som finns. Det gör Karlskoga Energi och Miljö genom att ta vara på det organiska avfallet i kommunen och omvandla det till biogas. Det görs också genom de samarbeten som Biogasbolaget har med lantbrukare i regionen.
– Det vi gör idag utgör ett stort steg på vägen, men ännu är det långt kvar innan målen för 2030 kan realiseras. Vi arbetar med regionala och i det stora hela även nationella frågor, därför är det viktigt att fler engagerar sig, säger Jens Isemo.
Biogas är en regional fråga och den har en tydlig roll i framtidens transportsystem. Örebroregionen ligger tack vare sin moderna biogasanläggning ett steg före övriga Sveriges omställning till en mer hållbar transportsektor.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top