Skangass förbereder för övergång till naturgas inom svensk industri

Skangass har påbörjat en resa för att successivt bygga ut och förstärka infrastrukturen för naturgas i Sverige. Flera större industriföretag har redan konverterat sina produktionsprocesser för att dra nytta av mer hållbara energislag, där naturgas idag är det bästa alternativet sett till både tillgång och ekonomisk hållbarhet. Den stora fördelen är att man genom att investera i en infrastruktur för naturgas också banar väg för ökad användning av biogas, som är blandbar med naturgas i alla konstellationer.

Det växande intresset för naturgas ökar pressen på Skangass som nu undersöker möjligheter för att etablera fler terminaler runtom i Sverige. Först ut efter den stundande etableringen i Lysekil, där terminalen beräknas tas i drift nu till sommaren, kan bli en etablering i Gävle hamn.
Skangass har redan utfört en hel del förarbete och konstaterat att bra underlag finns för en framtida terminal på östkusten, där Gävle hamn utgör ett av de mest attraktiva alternativen rent strategiskt och kapacitetsmässigt. Men ännu är inget spikat, det råder dock ingen tvekan om att regionen är intressant då det finns ett stort antal stora energiförbrukare, framförallt inom den tillverkande industrin, som med fördel skulle kunna göra en övergång till naturgas.

Naturgas fasar ut mer skadliga bränslekällor
I takt med att infrastrukturen för naturgas byggs ut kommer fler industrier att kunna göra en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig övergång. Genom att fasa ut de mer miljövådliga bränsleslagen som högsvavlig olja och kol till förmån för naturgas kan de energitunga industrierna minska sina koldioxidutsläpp med upp till 40 procent, samtidigt som stora ekonomiska besparingar möjliggörs på lång sikt.
Skangass levererar redan LNG, som är naturgas i flytande form, till stora industriaktörer som Uddeholm AB. I fjol knöts dessutom avtal med SSAB i Borlänge som nu konverterar en av sina två ämnesugnar till naturgasdrift. Investeringen innebär att SSABs miljömål om att minska kväveoxidutsläppen till 300 ton/år uppnås, och dessutom kommer utsläppen av koldioxid att minska med 40 000 ton/år och dagens utsläpp av svaveldioxid på 400 ton/år att nästan upphöra.
Avtalet med SSAB är en viktig pusselbit för att Skangass ska kunna uppfylla sina egna mål om att leverera naturgas till fler industrikunder över hela Sverige.
– För att vi på sikt ska kunna göra naturgas till ett hållbart och tillgängligt alternativ måste vi se över infrastrukturen. När det väl finns en fullt utbyggd infrastruktur för naturgas blir marknaden samtidigt redo för biogas, som kan använda samma system och som är fullt blandbas med naturgas i alla fraktioner, förklarar Roger Göthberg, försäljnings- och marknadschef på Skangass AS.

Potentiell utveckling inom det marina
Stora energiförbrukare inom tillverkningsindustrin, transportindustrin och den marina sektorn måste se över sina utsläpp och skapa bättre lönsamhet för att vara fortsatt konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Då är naturgas ett av de bästa alternativen som kombinerar hög effektivitet med en i jämförelse med alla andra fossila bränslen lägre miljöpåverkan.
– Intresset för naturgas är stort och växande, inte minst inom svensk industri. Men vi ser också att den marina sektorn är intresserad, och de kommande SECA-direktiven är en stor drivkraft här. Alternativa bränslen har aldrig varit så omtalade inom det marina som de är idag, här ser vi helt klart en stor utvecklingspotential framöver, säger Roger Göthberg.
Eftersom naturgas varken innehåller svavel eller tungmetaller är det i dagsläget den bästa lösningen som tillmötesgår IMOs direktiv som reglerrar svavelhalten i fartygsbränsle till max 0,1 procent från och med 2015. Dessutom uppfylls kommande krav på minskade kväveoxidutsläpp som eventuellt träder i kraft året därpå.
En utav de största utmaningarna är att dagens flotta inte är anpassad för naturgasdrift. En annan betydande faktor är att infrastrukturen för naturgas ännu inte är mogen, men här arbetar Skangass för att öka antalet terminaler och bunkerbåtskapacitet som kan hantera naturgas över hela Norden. De kommande fem åren ser minst sagt spännande ut, både för Skangass och för industrin i stort.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top