Partille kommun engagerar på alla nivåer

Partille kommun har ett väl genomtänkt miljöarbete där man arbetar nerifrån och upp. Det betyder att arbetet börjar från grunden och skapar hög delaktighet på alla nivåer. Hela organisationen är involverad i att uppfylla ett antal lokala miljömål som bygger på de 16 nationella miljömålen. Kommunen har även antagit en ny energiplan och man är nu i färd med att revidera översiktsplanen för Partille kommun med miljöfrågorna i fokus.

Partille är en del av Västra Götaland och medverkar i flera regionala projekt. Smart Energi är ett spännande exempel på en samverkansprocess där regionens kommuner är med och bidrar till att driva överenskommelser där man bland annat influerar till klimatsmarta inköpsbeslut inom den offentliga sektorn samt ökad satsning på solenergi. Inom Smart Energi följs besluten upp för att säkerställa att klimatstrategin efterlevs.
– Vi har en specialutbildad kommunekolog som är involverad i alla miljöprojekt och vid framtagning av olika planer för kommunen. Detta för att tydliggöra vår skarpa miljöprofil och för att höja vår egen kompetens på miljöområdet, informerar kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson (M).

Lokal vision för kollektivtrafiken
I Partille har man även tagit fram en lokal version av K2020, Göteborgsregionens vision för kollektivtrafiken år 2025. Det blir ett skarpt fokus på miljöförbättrande åtgärder där man försöker uppmuntra till ett ökat kollektivt resande genom att ständigt bygga ut och förbättra linjenätet för kollektivtrafiken.
– Vi har även riktlinjer för resor i tjänsten, det vill säga arbetsresor som kommunens anställda och förtroendevalda gör. Att resa mer kollektivt är en del av visionen, upplyser Stefan Svensson.
Ett av Partilles mål för kollektivtrafiken är att minst 90 procent av de som bor i kommunen aldrig ska ha längre än 400 meter till närmaste hållplats. Gång- och cykelvägar byggs också ut kontinuerligt för att stimulera till ett mer hållbart resande.

Bostadsbolag med egna vindkraftverk
Det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB arbetar med miljöfrågor dagligen. Förutom cirka 3700 lägenheter förvaltar Partillebo även lokaler för kommunal verksamhet såsom skola, äldreboende och kommunkontor, totalt en yta på drygt 460 000 kvm. Merparten av fastigheterna är anslutna till fjärrvärme och en del med el- och värmepumpar samt solfångare.
– För några år sedan köpte vi två nyproducerade vindkraftverk i större modell med en produktionskapacitet på cirka 13,3 GWh. Detta motsvarar drygt 40 procent av det kommunala bostadsbolagets totala elförbrukning under ett år. Vi har därmed en stor andel egenproducerad förnybar el och resten köper vi in miljövänligt. Vi arbetar kontinuerligt med att få ner energi- och vattenförbrukningen i hela kommunen, berättar Stefan Svensson.
Under åren har Partillebo successivt höjt standarden i hela sitt fastighetsbestånd. Både bostäder och lokaler håller därmed en hög miljöprofil.

Uppmuntrar ungdomar att tycka till
Partille är en expansiv kommun där det byggs många nya bostäder i de olika kommundelarna. Hela centrumområdet håller på att omdanas med utökad handel, fler bostäder, kultur och utbildning samt Partille Arena.
– I detta utvecklingsarbete involveras givetvis våra invånare. Det gäller inte minst ungdomar som får en chans att vara med och bestämma hur framtidens Partille ska se ut. Gymnasieungdomar var bland annat involverade i planeringen av den nya stadsparken, och ungdomar involveras även i olika byggnadsplaner som är på gång samt vid revidering av kommunens översiktsplan, avslutar Stefan Svensson med.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top