Nya energitekniska lösningar enda räddningen – Billig naturgas från Nordamerika skapar osäkerhet hos europeisk industri

Sverige och övriga Europa måste fortsätta satsa på forskning och arbeta ännu mer intensivt med att främja innovationer inom energiområdet. Gigantiska naturgasfyndigheter i Nordamerika har skapat ett nytt globalt läge där en av världens största importörer av naturgas numera är självförsörjande och dessutom satsar på export. Den relativt billiga naturgasen konkurrerar inte enbart ut förnybara energikällor, den skapar en betydligt tuffare konkurrens på den globala energimarknaden generellt.

Den globala energimarknaden befinner sig enligt branschorganisationen Svensk Energis VD Kjell Jansson i en brytningstid där det är svårt att förutse vilka möjligheter Sverige och Europa har både på lång och kort sikt.
– Nordamerika har fått helt nya möjligheter där de tack vare sin naturgas nu kan flytta hem stora industrier som i dagsläget finns i både Europa och Asien. Industrier som betyder oerhört mycket för det lokala näringslivet och tillväxten där de finns idag. Vi har hamnat i en knepig situation rent näringspolitiskt, samtidigt som vi brottas med de energipolitiska frågorna, förklarar Kjell Jansson.

Hur blir det med jobben?
Hur kan den svenska och europeiska industrin möta de nya utmaningarna? Den lösning som Kjell Jansson presenterar bygger på att vi använder energi på ett betydligt smartare och mer effektivt sätt än tidigare. Det finns dessutom utökade affärsmöjligheter i att aktivt satsa på ökad energieffektivitet. Kan det även skapa jobb?
– Vi är helt säkra på att omställningen till ett mer energieffektivt samhälle med en ännu mer medveten och resurssnål industri kommer att resultera i fler jobb framöver. Det finns redan ett enormt behov av energitekniker på marknaden, så nog är energibranschen en framtidsbransch ur det perspektivet. Dessutom finns det ett ännu större behov av nya utbildningar inom områden som resurshushållning och energieffektivitet med ett gigantiskt behov av energikonsulter, upplyser Kjell Jansson.
– Men trots att nya jobb skapas vet vi inte vad nettot avseende jobb blir i Sverige eftersom arbeten i den nu befintliga industrin bortfaller när energi- och miljökostnaderna ökar.
Klimatfrågan är också högaktuell. Tekniska åtgärder för ökad resurshushållning är eftertraktade världen över, och inte minst i de delar av världen där energi är en bristvara och därmed väldigt dyr. Det krävs dock, menar Kjell Jansson, att mycket större kapital avsätts till förmån för forskning och utveckling inom området.
Det är också utomordentligt viktigt att baskraft, det vill säga sådan kraft som inte beror på den enskilda timmens väder byggs eller vidmakthålls. Om exempelvis kärnkraft inte långsiktigt kan vidmakthållas så måste baskraft byggas med fossila bränslen som insatsvara. I ett sådant läge kommer klimatfrågan i ett annat läge, då kan vi istället räkna med att koldioxidutsläppen kommer att öka.

Ökade affärsmöjligheter trots allt?
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att de näringsmässiga utvecklingsmöjligheter som finns i vår del av världen, i alla fall på kort sikt, grundas på energieffektivitetsorienterade åtgärder och nya tekniska lösningar som främjar hushållning.
– Eftersom Nordamerika fortfarande har tillgång till så pass billig energi form av shale gas, naturgas, så kan vi inte räkna med att de kommer att satsa avsevärt på användarsidan i första hand, och det är här som energieffektiva åtgärder kommer in. Det blir således vår främsta konkurrensfördel. Vi har dessutom en politik som stödjer miljömedvetna energival och en livlig klimatdebatt där man vill satsa mer på förnybart i hela Europa.
Läget känns osäkert. Naturgas är ett fossilt bränsle, men förvisso bättre än både olja och kol.
– Det kan trots allt ses som ett steg i rätt riktning ur miljösynpunkt, eftersom naturgasen ersätter stora mängder kolbränsle. Ur näringspolitisk synpunkt ter sig situationen dock problematisk med ökad konkurrens från väst, menar Kjell Jansson.
Den stora potentialen för ny naturgas i Kina och flera andra länder spär på denna osäkerhet. Det är mot bakgrund av den hårdnande konkurrensen från länder utanför Europa med minskande energikostnader (och med energi med relativt låga koldioxid utsläpp) som energipolitiken i Europa läggs fast. Ensidiga fördyringar för Europeisk industri som inte följs i resten av världen kommer att få stor negativ effekt på sysselsättning – än högre arbetslöshet och därmed få svåra följder för Europas inklusive Sveriges ekonomi.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top