I bräschen för ett hållbart fiske

Fisket är en bransch som under senare år fått ett allt tydligare fokus på hållbar utveckling. Det gäller inte minst i en av Sveriges största fiskerikoncerner, Astrid Fiske AB, där man jobbar hårt får att både upprätthålla och utveckla ett hållbart och miljöinriktat fiske.

Astrid Fiske blev aktiebolag 1995 men har en betydligt längre historia än så. Börje Johansson leder verksamheten tillsammans med sin bror Tomas, men det var deras farfar som drog i gång det som sedan dess har utvecklats till en av landets största fiskerikoncerner. Framgångsfaktorn stavas kvalitet.
– Det är A och O, understryker Börje som menar att Astrid Fiske i många fall varit en föregångare i branschen.
– Man föds in i det här jobbet och lever med det dag efter dag. Yrket går i arv och sådant är förstås ovärderligt i ett företags utveckling.
Börje har med andra ord upplevt branschens dito på nära håll och kan konstatera att inte minst kontrollsystemet blivit allt mer påtagligt under senare år.
– Man kan säga att fisket har gått ifrån att vara ett av de mest fria yrken man kan tänka sig till ett av de hårdast reglerade, på både gott och ont, menar Börje och berättar att varje båt är utrustad med GPS som registrerar allt ifrån fartygets rutt till dess hastighet. Allt loggas och det är hårda krav på korrekt rapportering.
– Det kan nästan gå till överdrift ibland, men på det stora hela är det förstås positivt för utvecklingen av ett hållbart fiske. Vi har full förståelse för att det måste vara så här, säger Börje Johansson.

Kvotsystem gynnar branschen
Något annat som enligt Börje varit mycket positivt för hela branschen är det kvotsystem som infördes för ungefär fyra år sedan och som innebär att EU tilldelar varje land en viss fiskekvot, vilken sedan fördelas mellan vart och ett av de berörda fartygen. Företagen kan härutöver överföra eller sälja kvoter till andra aktörer, vilket skapar flexibilitet och optimerar verksamheten.
– Man kan säga att den här reformen har strukturerat om hela den svenska fiskeflottan utan att det har kostat skattebetalarna ett öre. Det är miljömässigt positivt och för oss innebär det en rad olika fördelar, såsom att planering underlättas och drivmedel sparas. Vi kan helt enkelt fiska när förutsättningarna för en god fångst är de allra bästa, förklarar Börje.

Aktivt miljöarbete
Astrid Fiske AB har alltid gått i bräschen när det gäller miljöarbete i fiskeribranschen. Man var till exempel först i Sverige med att MSC-certifiera sitt fiske. Det innebär att Astrid Fiske blivit oberoende granskat av en tredje part och lyckats uppnå Marine Stewardship Councils, MSC:s, miljökrav för ett välskött och uthålligt fiske.


Båtarna går numera på dieselolja i stället för tjockolja, man bedriver aktiv avfallshantering och ingen spillolja förekommer. Börje vill i sammanhanget lyfta fram Öckerö kommun som låtit bygga en återvinningsstation för ändamålet. Han ser positivt på fiskeribranschens framtid och kan konstatera att de pelagiska bestånden av bland annat sill är goda i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Börje framhåller också vikten av samverkan mellan fiskare, forskare och biologer och menar att samarbetet kan bli ännu bättre.
– Ibland upplever vi att det finns en tidsförskjutning mellan deras uppfattningar och vår verklighet. Vi skulle gärna vilja att man gör som i Norge där forskare och biologer följer med ombord. Det skapar trovärdighet i båda leden och hela fiskerinäringen står för full öppenhet i det här fallet, betonar Börje Johansson.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top