En miljöföregångare bland Europas operahus

Miljöarbete är kanske inte det första man förknippar GöteborgsOperan med, men faktum är att man arbetat mycket aktivt med miljöfrågor under flera år.
– Vi har lyckats implementera miljötänket i hela organisationen, säger miljöchef Maths Nyström.

På GöteborgsOperan inser man att verksamheten påverkar miljön på flera olika sätt. Därför strävar man efter att alltid välja miljövänliga alternativ i alla avseenden. Filosofin implementerades 2001 och genomsyrar numera hela organisationen.
– Vi ställer krav på att vår personal ska vara delaktig i miljöarbetet, vilket möttes med viss skepsis i början. Nu är det helt annorlunda, i dag är det i stället personalen som ställer krav och kommer med förslag på miljöförbättringar till oss, vilket vi ser som ett bevis på att vi har lyckatsimplementera miljötänket i hela organisationen, säger Maths Nyström, teknisk chef och miljöchef.
Han berättar att miljöarbetet har mycket hög prioritet i det dagliga arbetet. Man genomför till exempel miljöanalyser av alla produktioner, men man har också börjat fundera på hur man aktivt ska kunna påverka och involvera sin publik i miljöarbetet.
– Ett exempel på detta är frågan hur vår publik tar sig till och från operahuset? Är det till exempel möjligt att ett årskort till Operan även skulle kunna innefatta resor till och från föreställningen med kollektivtrafik? Det är bland annat sådana frågor vi ser en möjlighet att kunna erbjuda lösningar på i framtiden, berättar Maths Nyström.

Fokus på både stort och smått
GöteborgsOperan är ur miljösynpunkt en föregångare i Europa. Redan 2004 hade man infört ett komplett miljöledningssystem baserat på ISO14001, och ungefär samtidigt blev operahuset miljödiplomerat av Göteborgs stad. GöteborgsOperan var första operahuset i Norden och nummer två i Europa vars miljöarbete registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision, EMAS. 2011 erhöll dessutom GöteborgsOperans restaurang Nordens främsta miljömärkning, Svanen.
– Sammantaget skapar det optimala möjligheter för oss att kvalitetssäkra miljöarbetet. Detta följs upp årligen och omfattar alla delar av verksamheten – allt ifrån hantering av matavfall till energiförsörjning med grön el och miljömärkt fjärrvärme, samt optimerade ventilations- och värmesystem för både arbetsmiljö och energiförbrukning, berättar Arne Sahlstedt, fastighetschef och miljösamordnare på GöteborgsOperan.
Han nämner också det så kallade Gröna Pricken-systemet, vilket främjar identifiering och återanvändning av dekorer i kommande produktioner.
– Ett annat exempel är att vi har klätt om möblerna i logerna i stället för att köpa nytt. Här handlar det om att spara såväl miljö som pengar, fortsätter Arne Sahlstedt.

Extern konsult
GöteborgsOperanhar en platt organisation med korta beslutsvägar, vilket innebär att beslut på åtgärder kan fattas på kort tid. Man har härutöver anlitat en extern konsult med uppgift att ytterligare se över förbättringsåtgärder i verksamhetens miljöarbete. Natalja Koniouchenkova är något av en nyckelperson i det avseendet. Hon nämner bland annat initiativet till livesändningar via webben till exempelvis sjukhus, fängelser, skolor och folkparker i regionen som ett sätt att öka tillgängligheten, samtidigt som det medför positiva effekter på miljön tack vare mindre resande.
– Vi vill gärna dela med oss till andra teatrar och operascener av den kompetensbank vi byggt upp genom åren. Det gäller inte minst i samband med internationella besök då gästartister från hela världen får möjlighet att ta med sig erfarenheter från vårt miljöarbete hem till den egna verksamheten, förklarar Natalja Koniouchenkova.
Arbetet fortskrider och i år ligger fokus, utöver publikens resvanor till och från operahuset, på bland annat transporter, energi, inköp, kemikalier, och avfall.

Energi & Miljö SNL 2013-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-3

Huvudtema: Energi & Miljö
Går det att tjäna pengar på hållbarhet?

Överallt kan vi läsa omplaner för hållbart stadsplaneringsarbete. Visionen om det klimatneutrala boendet är på väg att realiseras i full skala. Långenergihus, passivhus, till och energiproducerande plushus finns på flera ställen i landet ...

Back to top