Hållbarhet genomsyrar svenska livsmedelsproducenters vardag

De gröna näringarna ligger till grund för hela Sveriges utveckling. För att markera fokus på landsbygdens utveckling med fler arbetstillfällen har Jordbruksdepartementet bytt namn till Landsbygdsdepartementet. Jordbruket anses vara motorn i hela landsbygdens företagande där bondens produktion ligger till grund för vidare utveckling och fler arbetstillfällen. Att förbättra konkurrenskraften för Sveriges bönder är därför en av de viktigaste frågorna för att bidra till en fortsatt hållbar utveckling ur miljömässig och ekonomisk synpunkt.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har en tydlig vision för att öka de gröna näringarnas konkurrenskraft, inte minst gällande matproduktion och livsmedelsförädling. Hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar samtliga gröna näringar, det ekologiska perspektivet har blivit en viktig del av svenska livsmedelsproducenters vardag. Här förklarar landsbygdsministern:
– All svensk matproduktion kan idag ses som miljövänlig, vi har goda förutsättningar tack vare bra utbildningar och gedigna kunskapsutbyten. Lantbrukarnas verkliga utmaning ligger i att producera säkra livsmedel, och här kan den ekologiska produktionen bidra med kunskaper som främjar all matproduktion.

Positivism till att utveckla ekologiskt
I Sverige råder en stor positivism till att utveckla det ekologiska jordbruket. För att understödja utvecklingen bidrar regeringen med 500 miljoner kronor per år för att kompetensutveckla enskilda jordbrukare och för att säkerställa att ekologiska produkter når butikerna.
– Det kan vara svårt för enskilda bönder att ställa om till ekologisk produktion, eftersom det rör sig om en viss karenstid för både växter och djur. För att främja det ekologiska jordbruket söker vi utveckla bättre stöd för bönderna. Vi har också för avsikt att skapa fler arbetstillfällen och för att driva igenom det måste vi skapa underlag för att vidareutveckla den svenska landsbygden, understryker Eskil Erlandsson.

Visionen om Matland Sverige i positiv utveckling
Konsumentefterfrågan ökar när det gäller ekologiskt. Det finns därmed en lukrativ marknad som går att utveckla ytterligare. Den befintliga ekologiska produktionen kommer inte att räcka för en stadigt ökande efterfrågan, samtidigt kan ett större fokus på ekologiskt bidra till fler arbetstillfällen.
Argumenten för att utöka andelen ekologisk produktion är tydliga. För att skapa ännu bättre förutsättningar för den svenska landsbygden att utvecklas driver Eskil Erlandsson sin vision om Matland Sverige vidare. Sverige – det nya matlandet är en satsning som kombinerar livsmedelsproduktion och turism. Visionen har resulterat i en handlingsplan med fem fokusområden: offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang.
– Vi har nu drivit visionen om Sverige som det nya matlandet i tre år, med resultat bortom alla förväntningar. I nästa steg har vi för avsikt att sänka restaurangskatten, vilket bl.a. kommer att skapa bättre förutsättningar även för mindre entreprenörer att driva framgångsrika verksamheter, poängterar Eskil Erlandsson.
Att förenkla regelverket ligger i departementets ambition sedan länge, och att fokusera mer på landsbygden som helhet – illustrerat genom namnbytet – stärker samtliga gröna näringar och på sikt även hela Sveriges näringsliv.

Livsmedel SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Livsmedel
Hållbarhet går hand i hand med ökat exportnetto för svensk livsmedelsproduktion

I Sverige ses vi ofta som föregångare när det gäller ny teknik och innovativa lösningar som främjar för en hållbar utveckling. Det märks inte minst inom livsmedelsbranschen, där ekotrenden nu är starkare än någonsin.

Back to top