En specialist på geografi och fastigheter

I Sverige finns tre miljoner fastigheter taxerade till cirka 6000 miljarder kronor.
– Lantmäteriet säkerställer landets viktigaste tillgång genom att dela in, registrera och tillhandahålla information om Sveriges fastigheter. Vi bidrar också till den globala, ekonomiska utvecklingen genom en rad biståndsprojekt, säger Lars Jansson, generaldirektör för Lantmäteriet, Sveriges näst äldsta myndighet.

Lantmäteriet har tre divisioner som ansvarar för olika verksamhetsområden: Fastighetsbildning, Informationsförsörjning och Fastighetsinskrivning. Därtill kommer enheten för Tjänsteexport.
Fastighetsbildning ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige.
– En stor verksamhet inom Fastighetsbildning på senare tid har varit att lösa markåtkomsten längs järnvägsspåren. På så sätt har det blivit möjligt för Banverket att fälla träd och därigenom förhindra att de faller över spåren och orsakar problem för tågtrafiken. Ett annat exempel är att skapa rättigheter för kraftbolagen för att gräva ned ledningar i marken efter de stora stormarna som har varit i Sydsverige, berättar Lars Jansson.

Geografisk information
Informationsförsörjning bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.
Den geografiska informationen samlas in dels genom flygfotografering och dels genom samarbete med kommunerna. Fastighetsinformationen ajourhålls dels genom fastighetsbildningen och dels i samband med att lagfarter och inteckningar beviljas.
Inskrivningen har ansvar för inskrivningsärenden, som till exempel kan handla om att få lagfart då man köpt en fastighet eller få ut en inteckning som används som säkerhet för att få ett lån. Det är stora mängder ärenden som hanteras. 2010 handlades cirka 900 000 ärenden.

Bidrar till ekonomisk utveckling världen
Det fjärde området är Tjänsteexport och här samlas all kompetens hos de tre övriga divisionerna för att hjälpa systerorganisationer i utvecklingsländer att skapa bra och hållbara fastighetssystem.
– Grundtanken med det svenska biståndet inom lantmäteriområdet, som finansieras av SIDA i huvudsak, är att skapa förutsättningar för ett tryggt ägande av mark i utvecklingsländerna, säger Lars Jansson.
Marken kan då användas som säkerhet för lån av investeringsmedel, vilket är en förutsättning för en ekonomisk utveckling i dessa länder.
– Vi är inte så kända hos allmänheten. Mycket av vår verksamhet ingår som en del i mer synliga företeelser. Vi brukar kalla oss möjliggörare. Många möter oss utan att tänka på det då de söker kartinformation på till exempel Google och Hitta.se eller i samband med lantmäteriförrättningar, säger Lars Jansson.

Behov av duktiga medarbetare
Lantmäteriet grundades redan 1628 och är därmed landets näst äldsta myndighet. Totalt sysselsätter Lantmäteriet cirka 2.000 anställda på ett 70-tal kontor i landet. Enheten i Gävle har funnits sedan 1974 och på kontoret jobbar cirka 900 anställda.
Lantmäteriet har stor efterfrågan på sina tjänster samtidigt som många medarbetare går i pension de närmaste åren.
– Det innebär att vi är mycket angelägna om att rekrytera nya medarbetare med kompetens inom våra verksamhetsområden, säger Lars Jansson.

Faktaruta
Lantmäteriet är en statlig myndighet som ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning.
Lantmäteriets verksamhetsidé är att bidra till en hållbar användning av mark och vatten samt till ett tryggt ägande av fastigheter. Det gör man tillsammans med stat och kommun, företag och privatpersoner.


Livsmedel SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Livsmedel
Hållbarhet går hand i hand med ökat exportnetto för svensk livsmedelsproduktion

I Sverige ses vi ofta som föregångare när det gäller ny teknik och innovativa lösningar som främjar för en hållbar utveckling. Det märks inte minst inom livsmedelsbranschen, där ekotrenden nu är starkare än någonsin.

Back to top