Vindkraftverk i Hanöbukten, dagvattenpumpstation i Kristianstad och ombyggnad av väg 25 utanför Ljungby

Det är tre stora, pågående projekt där konsulter från Sweco i Karlskrona är inkopplade.

Sweco driver konsultverksamhet i med fasta etableringar i elva länder och med omkring 5.200 anställda. Ungefär hälften av dessa arbetar i Sverige, där det finns kontor på 49 olika orter.
Ett av dessa kontor finns i Karlskrona. Det har funnits i tre och ett halvt år och man kan väl säga att det fortfarande är under uppbyggnad. I nuläget arbetar åtta personer på kontoret. Verksamheten kan indelas i tre områden, väg- och gatuteknik, miljöfrågor samt vattenteknik.
Det berättar gruppchefen Erik Magnusson, som under några år arbetade på Sweco i Malmö, men som nu är glad att vara tillbaka i sin ursprungsstad Karlskrona.

Konsultverksamhet
Sweco arbetar alltså med konsultverksamhet och med olika kunder. Erik Magnusson ger exempel:
-Vi har många kommuner, Trafikverket och ett flertal privata företag bland våra kunder. De kanske har idéer om vad de vill göra, vi hjälper dem att utreda dessa, vi kan projektera och göra beräkningar, göra ritningar och ge tekniska underlag. Sedan anlitar de entreprenörföretag som utför själva arbetet, men vi gör även byggkontroll och besiktningar. Vi har en spetskompetens som man inte alltid kan ha på ett företag eller myndighet.

Vindkraftverk
Det största projekt Karlskronakontoret arbetar med just nu är de planer som finns på att bygga vindkraftverk i Hanöbukten. Det är företaget Blekinge OffShore AB som driver projektet, men Sweco har varit involverade i planerna sedan ett par år tillbaka. Man har hjälpt till att ta fram tillståndsansökan och nu är den inlämnad till regeringen.
Projektet handlar om att bygga mellan 500 och 700 vindkraftverk i Hanöbukten, vilket skulle ge lika mycket energi som en kärnkraftsreaktor. Projektet bedöms som miljövänligt och ett sätt att motverka klimatförändringar, samtidigt har försvaret protesterat eftersom en del av de nya kraftverken skulle hamna inom försvarets övningsområden. Nu hoppas man få svar från regeringen inom det närmaste året.
Sweco har tidigare varit involverad i andra vindkraftsbyggen, då det bland annat handlat om att hjälpa olika kommuner att göra vindbruksplaner.
-Det byggs en hel del, säger Erik Magnusson, här i området kommer det upp några nya vindkraftverk varje månad.

Små och stora projekt
Då det gäller området vattenteknik arbetar Sweco mycket med vatten- och avloppsledningar.
-Där behövs mycket underhåll och mycket utredningar om hur man t ex ska undvika källaröversvämningar, säger Erik Magnusson.
Han berättar vidare att i Kristianstad har man haft ett stort projekt då det gäller att få igång en stor dagvatttenpumpstation. Kristianstad har haft stora problem med översvämningar då vattennivån i Helge Å stigit. Detta arbetar man nu med att komma till rätta med.
För att till sist nämna ett projekt som hör till vägsidan så har konsulter från Sweco varit med och tagit fram handlingar till den ombyggnad som ska ske av väg 25 utanför Ljungby, mot länsgränsen till Halland.
Men kontoret i Karlskrona sysslar inte bara med stora projekt, här förekommer även en mängd småprojekt, som att snabbt bedöma vilka tillstånd som behövs för mindre byggnationer eller att hjälpa till att planera små ombyggnader av gator eller ledningar.


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top